Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
Поддръжка на ISO Система за управление (ISO Мениджър)
Услугата е предназначена за организации, които имат внедрена Система за управление.
Клиенти, които използват продукта Elegance ще се възползват изцяло от всички модули.

Предлагаме тази услуга с целогодишен абонаментен договор. Ние влизаме в ролята на Ваш ISO-Мениджър, като поемаме всички дейности по поддръжка на Вашата Система за управление.
Дейностите, които услугата предвижда, са в строго съответствие с одобрените от Вас правила и включват:
  • извършване на ежемесечен преглед и актуализация на приложимите нормативни документи
  • преглед и актуализация на оценка на съответствието
  • систематизиране и обработване на постъпили предложения за изменения в СУ, в т.ч. документи, процеси, дейности
  • поддържане на актуални документи от СУ - изменение, съгласуване и публикуване
  • провеждане на планирани периодични обучения на служителите относно документите от СУ и изискванията на внедрения ISO-стандарт
  • организиране и провеждане на вътрешен одит в съответствие с приетите корпоративни правила и следвайки указанията за одит на СУ съгласно ISO 19011
  • съдействие при отстраняване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия
  • съдействие за организиране и провеждане на Преглед от ръководството
  • консултация и подкрепа при подготовката за провеждане на външни одити
  • участие и подкрепа по време на външни одити