Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
Разработване и внедряване на ISO Система за управление
Тази комплексна услуга е предназначена за организации, които желаят да внедрят Система за управление съгласно изискванията на ISO стандарт.
Услугата се изпълнява на три етапа.
Етап 1. Избор на ISO-стандарт и GAP анализ

Този етап включва следните дейности:

 • посещение на място или онлайн среща с цел уточняване на Вашите изисквания
 • изготвяне и съгласуване на оферта
 • сключване на договор за консултантска услуга
 • провеждане на одит с цел GAP анализ (анализ на пропуските) и оценка степента на съответствие на Вашата организация
 • изготвяне и представяне на доклад от GAP анализа с Вашите дейности и процеси, които съответстват и онези, които не съответстват на избрания ISO стандарт.

Ще приключим този етап, като изготвим Вашата пътна карта, целяща създаване и внедряване на ISO Система за управление, която отговаря напълно на Вашите бизнес процеси и на избрания от Вас ISO-стандарт.

Етап 2. Разработване на ISO Система за управление

Този етап се базира на резултатите от първия етап и изисква активно участие от страна на Вашата организация. Той включва следните дейности:

 • изготвяне на Списък с необходимите документи за Вашата ISO Система; съгласуване с Висшето ръководство
 • изготвяне на План за разработване и внедряване със срокове и отговорни страни; съгласуване с определените лица за контакт
 • разработване и съгласуване на необходимата документирана информация, като: наръчник, процедури, политики, инструкции

В края на втори етап Вие ще притежавате цялата документация, необходима за внедряване на Вашата Система за управление по избрания от Вас ISO-стандарт.

Технологични варианти

Вторият етап може да осъществим, като използваме една от следните технологии:

 • Традиционна: Чрез разработване на документи в Word, Excel, pdf и съгласуването им чрез ел. поща, осигуряване на достъп до тях чрез корпоративна Intranet страница, OneDrive или друга избрана от Вас платформа за споделяне на документи.
 • Дигитална: Чрез използване на нашия специализиран софтуерен продукт Elegance, в който ще бъде имплементирана Вашата ISO Система за управление, включително съхраняване и архивиране на всички Ваши документи, регламентиране на достъпа до тях и много други удобства.
Етап 3. Внедряване на ISO Система за управление

Третият етап включва следните дейности:

 • обучение на Ваши служители за работа с документите от Вашата СУ или с продукта Elegance
 • запознаване на Вашите служители с изискванията на одобрените правила (процедури/политики) за препоръчителен период до 2 седмици
 • съдействие при попълване на отделните модули на Elegance
 • проведждане на обучение на мининмум един Ваш служител за вътрешен одитор по внедрения стандарт, следвайки указанията на ISO 19011:2018
 • подготовка за провеждане на вътрешен одит
Цена и срок за изпълнение

За всеки клиент формираме индивидуална цена на услугата. Тя зависи от сложността на обхванатите процеси, количеството и вида на разработените документи, броя на Вашите служители, използваната технология, степента на спешност. Окончателната цена ще бъде съгласувана и фиксирана в договора ни с Вас.

Срокът за изпълнениие на услугата се определя от същите фактори, които влияят върху цената. От решаващо значение е Вашата готовност да сътрудничите без забавяне при предоставяне на необходимата информация и времето за реакция при вземане на решения по поставени въпроси. Срокът за изпълнение обичайно е в рамките на няколко месеца.