Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
collage collage

Elegance - софтуер за ISO Системи за управление
от Elegant Systems

Какво е Elegance

Elegance  е уеб базиран софтуерен продукт (SaaS) за управление, автоматизиране и оптимизиране на процесите и дейностите, свързани с разработване, внедряване и поддържане на ISO Системи за управление (СУ).

Elegance е съставен от множество взаимно свързани модули. Чрез продукта лесно управлявате процесите и дейностите и постигате съответствие с базовите изисквания на международните стандарти от серията ISO, като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 и ISO/IEC 20000-1.

Elegance е полезен за всяка организация, която има или желае да внедри ISO Система за управление.

Лесно управление, готови решения

Elegance е лесен за използване, достъпен и конфигурируем, с месечен абонамент, което го прави идеален за малки и средни предприятия. Превключете от традиционните системи за съответствие, базирани на Microsoft Word/Excel, към по-елегантни решения и осъществете дигитална трансформация, която Ви създава предимства на силно конкурентния пазар.

Elegance е предварително зареден с всички необходими за всяка Система за управление модули. Просто добавете своите потребители, клиенти, доставчици, изберете вашите опции и сте готови за работа!

За кого е Elegance

За фирми без сертифицирана СУ

С помощта на Elegance бързо и лесно ще създадете Вашите правила за работа, ще идентифицирате Вашите процеси и тяхната взаимовръзка, рисковете и възможностите и ред други дейности, които съответстват на изискванията на стандартите. Ние ще бъдем заедно с Вас от старта на разработването, през попълване на електронните форми и разясняване на всяко изискване на стандарта, провеждане на вътрешен одит, съдействие при Прегледа от ръководството, до Вашата подготовка за сертификационен одит и подкрепата по време на извършването му.

За фирми със сертифицирана СУ

Имате внедрена СУ, но Ви е омръзнало да прехвърляте документи от една папка в друга, да въвеждате една и съща информация на няколко места (с риск от допускане на грешки), да създавате безброй файлове в word/excel и да конвертирате в pdf. Когато Ви одитират да се чудите „кое къде беше“ и „дали този документ е актуален“ (с последна версия).
Ако желаете да дигитализиране дейностите - Elegance е Вашето решение!

За консултанти на СУ

Вие сте консултант и желаете да автоматизирате голяма част от дейностите по предлагане на услугата. Свържете се с нас за да проведем работна среща, на която ще демонстрираме продукта Elegance. При интерес от Ваша страна ще подпишем договор за сътрудничество.
Всичко останало ще го свърши Elegance!

Готови ISO модули в Elegance

Модул Контекст

В модул Контекст са заложени електронни форми, в които с лекота въвеждате външните и вътрешни обстоятелства, заинтересованите страни и техните изисквания, обхвата на СУ, процесите и тяхната взаимовръзка, целите и ключовите индикатори за бизнес ефективност (KPI). Модулът Ви предлага и готова форма за създаване на SWOT/PEST анализ.

Модул Рискове и възможности

Модул Рискове и възможности ще Ви предложи елегантно решение на процеса по Управление на рискове и възможности, създаването на Планове за третиране на риска, доклади за състоянието на взетите решения и необходимостта от подобрения.

Модул Цели

Модул Цели ще Ви води с лекота по пътя към определянето на стратегически и оперативни цели, планирането на дейности за тяхното постигане, периодичното отчитане и актуализиране.

Модул Управление на одити

Модул Одити е ключов модул в системата Elegance и ще Ви подкрепя през целия процес по извършване на вътрешни одити.

Модулът включва изискваните от стандарт ISO 19011 етапи и дейности, като създаване на Програма за одити, планове и графици за всеки отделен одит, създаване на Доклад от проведен одит и съхраняване на всички констатирани по време на одит резултати.

В модул Одити може да планирате както вътрешни, така и външни одити.

Модул Несъответствия и коригиращи действия

Модул Несъответствия и коригиращи действия обобщава всички констатирани несъответствия – по време на предлагане, производство, доставка, рекламация от клиент, инцидент, одит – всичко на едно място.

С помощта на този модул Вие управлявате всяко едно констатирано несъответствие, назначавате коригиращи действия, определяте срокове и отговорници, проследявате резултатите и получавате винаги актуална информация относно статуса на всяко повдигнато несъответствие. Добавена е възможност за качване на файлове. Към модула има информационно табло, чрез което лесно и бързо се правят справки, създават се доклади и се правят анализи. Изключително полезна функция при представяне на доклад по време на Прегледа от ръководството.

Модул Управление на документи

Модул Управление на документи е идеално проектиран, за да автоматизира изцяло процесите по планиране, създаване, съгласуване, одобрение и публикуване на документ от Вашата СУ. Кажете „СТОП“ на риска от остарели процедури или инструкции. Системата Elegance се грижи за контрола на версиите вместо Вас, като гарантира че всеки служител има достъп до последната актуална версия.

Модул Управление на документи предлага редица страхотни функции:
 • Управление на достъпа
 • Редактор на документи
 • Управление на версиите
 • Управление на външни документи
 • Деловодство

Модул Бизнес календар

Модул Бизнес календар е конфигурируем. В него залагате предварително типове събития. Той предлага следните по-важни функционалности:

 • Автоматично заложени национални празници и почивни дни
 • Въвеждане на задачи, предстоящи събития, обучения, работни срещи, заседания
 • Периодични напомняния
 • Изгледи за ден, седмица, месец, 4 дни
 • Възможност за добавяне на различни приоритети

Модул Ресурси

Модул Ресурси автоматично ще създаде Вашата организационна структура въз основа на въведените от Вас организационни звена, роли и подчиненост. Модулът предлага:

 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на обученията
 • Управление на активите
 • Поддръжка на инфраструктурата
 • Възможност за планиране и заявяване на отпуск

Модул Клиенти

Модул Клиенти съдържа функции по управление на Вашите клиенти от получаване на запитване през изготвяне, съгласуване и изпращане на оферта или проформа-фактура до окончателно решение от страна на Вашия клиент и издаване на фактура.

Модул Доставчици

Модул Доставчици ще Ви помогне при управлението на Вашите доставчици, дефинирането на различни критерии за оценка, прегледа и тяхната преоценката. Модул Доставчици ще бъде с Вас при констатирането на несъответствие по време на изпълнението на дадена поръчка или при рекламация от Ваш клиент.

Как да придобиете ISO сертификат

Избор на необходимия Ви ISO-стандарт

В зависимост от вашата дейност и изискванията на вашите клиенти, определете по кой ISO-стандарт желаете да придобиете сертификат.

Ние ще ви съдействаме за разработване и поддържане на Системи за управление по следните стандарти:

 • ISO 9001 - Качество
 • ISO 45001 - Здраве и безопасност
 • ISO 14001 - Околна среда
 • ISO/IEC 27001 - Информационна сигурност
 • ISO/IEC 27701 - Неприкосновеност на личната информация
 • ISO/IEC 20000-1 - Услуги

Ако изберете два или повече стандарта, ще Ви предложим разработване и внедряване на Интегрирана система за управление.

GAP анализ и Система за управление (СУ)

Процесът на придобиване на сертификат обхваща няколко етапа:

 1. Провеждане на GAP анализ
 2. Разработване на СУ
 3. Внедряване на СУ
 4. Обучение на персонала за работа със СУ
 5. Избор на Сертифицираща организация
 6. Извършване на вътрешен одит на СУ
 7. Преглед от ръководството и подготовка за сертификационен одит

Предлагаме отделни услуги за всеки от изброените етапи или цялостно пакетно решение.

Повече информация намерете в меню "Услуги".

Сертификационен одит

За да придобиете сертификат по избрания ISO-стандарт, вашата СУ ще бъде подложена на външен Сертификационен одит. За целта ще сключите договор с избрана от вас Сертифицираща организация. Тя не може да бъде свързано лице с консултантската фирма, която е разработила и внедрила вашата СУ.

По време на одита Сертифициращата организация ще трябва да се убеди, че вашата СУ отговаря на всички изисквания на избрания ISO-стандарт. Нейните одитори ще проверят всички елементи на вашата СУ: ще се запознаят с Вашите бизнес-процеси, ще посетят работните помещения, ще проверят всички документи, включени в обхвата на СУ, ще преценят дали персоналът е обучен за работа със СУ и дали я използва правилно.

Тук може да ви бъдем полезни с услугата си "Участие по време на външен одит".

Как да поддържате ISO сертификат

Оперативна поддръжка, вътрешни одити

Вие трябва да поддържате и обновявате периодично вашата сертифицирана СУ в съответствие със залегналите в нея изисквания. Поддръжката се изразява в систематичен контрол върху коректността на използването й от персонала, както и върху адекватната реакция при възникване на определени събития. Обновяването се налага при промяна в бизнес средата, процесите или структурата на вашата организация или вследствие на управленски решения. Така гарантирате, че Вашата СУ се подобрява непрекъснато – принцип, заложен във всеки ISO-стандарт и известен като Кай-зен (от японски 改 善 - подобрение). Философията на Кай-зен е, че перфектен край няма – всичко може винаги да бъде подобрено. Ключът към успеха е фирмите и техните служители да се стремят постоянно да се развиват, подобряват и иновират.

Ето защо, сред изискванията на стандартите е провеждането на периодични вътрешни одити, одити на Ваши доставчици, Прегледи на ръководството, опресняващи обучения на персонала и други дейности, предвидени в СУ.

Кой извършва поддръжката и вътрешните одити

Оперативната поддръжка на СУ, наблюдението върху нейното функциониране, обновяването на поддържаните данни са дейности от ежедневната поддръжка на СУ. Извършването на вътрешни одити, подготовката за външни контролни и ресертификационни одити са дейности, от които зависи валидността на Вашия сертификат.

И двата типа дейности Вие можете да възложите на Вашия Мениджър по ISO и на Вашия екип от вътрешни одитори или можете да ги аутсорснете към външен изпълнител.

Ние може да сме Ви полезни с услугата "ISO Мениджър".

Независимо от решението Ви кой ще поддържа СУ, препоръчваме използването на ISO-софтуер Elegance.

Годишен контролен одит

Поне един път годишно вие трябва да потвърдите, че поддържате вашата СУ в съответствие с изискванията на ISO-стандарта. За тази цел Сертифициращата организация, издала вашия сертификат, ще проведе външен одит. По време на одита, външните одитори ще проверят някои или всички елементи на вашата СУ.

Ресертификационен одит

Сертификатите за съответствие са със срок три години. Преди изтичането на срока, Сертифициращата организация трябва да извърши външен Ресертификационен одит, за да оцени съответствието на вашата СУ и да ви издаде нов сертификат.

Ние може да сме Ви полезни с услугата "ISO Мениджър".

Изберете нашите услуги

За малкия и средния бизнес

Elegance е on-line софтуерен продукт, който дигитализира и оптимизира процесите и дейностите по разработване, внедряване и поддържане на СУ. В системата са разработени модули, които покриват базовите изисквания на стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-1.

Индивидуални пакети

Освен стандартните пакети от услуги, може да ви предложим създаването на индивидуални пакети, максимално съобразени със спецификата на вашия бизнес на принципа "Всичко необходимо и нищо излишно". Това ще ни даде възможност да ви предоставим най-подходящите за вас услуги на добра цена.

Индивидуалните пакети са максимално гъвкави по отношение на съдържание и цена. При промяна на изискванията, ние сме готови по всяко време да внесем промени в услугите от индивидуалните пакети.

Пример. Малко предприятие с персонал от 30 души е сертифицирано по стандарта ISO-9001:2015. Желае да поддържа своята СУ, като използва 5 от нашите услуги. Ние му предлагаме индивидуален пакет за поддръжка на СУ по избрания стандарт от аналогични услуги, съобразени с неговата дейност на цена, намалена с 25% при едногодишен договор.

Нашата политика

Основна ценност за нас е доверието, което ни гласуват нашите клиенти. То се определя от качеството на услугите ни, от нашите безпристрастност и обективност и от гаранцията ни за опазване на търговската тайна.

Нашите безпристрастност и обективност Ви гарантират, че винаги ще получите точния съвет и коректната услуга, без да се влияем от самите Вас или от външни фактори. Ние не допускаме компромиси в противоречие с професионалните си стандарти, напр. с цел да удовлетворим Ваше желание, което намираме за неприемливо, дори с риск да Ви загубим като наш клиент.

Ние строго пазим Вашата търговската тайна. Ако не сме упълномощени от Вас, никога не споделяме с трети лица каквато и да е информация, документи или факти, които са станали наше достояние по време на нашата дейност. С встъпването ни в търговски взаимоотношения, ние ще Ви предложим Споразумение за конфиденциалност.